Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie, w skrócie UTW w Kętrzynie, zwany dalej Stowarzyszeniem.

 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kętrzyn ul. Adama Asnyka 10

  Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska

 3. Dla celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

 5. Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 6. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach(Dz.U. Z 2001, Nr 79,poz.855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajów i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

 9. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 2

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. włączenie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej słuchaczy,

 2. aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych,

 3. upowszechnienie profilaktyki gerontologicznej i aktywności fizycznej wśród osób starszych i niepełnosprawnych,

 4. podejmowanie działań na rzecz osób starszych,

 5. integracja środowisk seniorów.

§ 3

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki,

 2. aktywizację intelektualną, psychiczną, fizyczną i społeczną osób starszych,

 3. poszerzanie wiedzy i ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak: służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne i innymi,

 4. organizowanie sekcji i kół zainteresowań,

 5. angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,

 6. prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej,

 7. podtrzymywanie więzi społecznych, kontaktów międzyludzkich wśród seniorów, samopomoc koleżeńska (poza materialna),

 8. rozwijanie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

 

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 4

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych

 • wspierających

 • honorowych

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym, która złoży deklarację członkowską na piśmie oraz wpłaci wpisowe i nie jest pozbawiona praw publicznych.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna , szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.

8. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach, wyjazdach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jedynie brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 5

Utrata członkowstwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu,

2) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:

a) nieprzestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia,

b) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) niepłacenia składek za okres pół roku.

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) śmierci członka, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne lub likwidacji osoby prawnej.

 

§ 6

1. Od uchwały zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, wykluczenia lub utraty członkowstwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 1 miesiąca od daty powiadomienia go o uchwale.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 7

1. Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wybieralnych organów Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów (50% + 1) lub tajnym, jeżeli większość członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu tak postanowi.

 

3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 8

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku zawiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad jego członków, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Stowarzyszenia.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się do końca miesiąca czerwca.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbywać w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenie Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim terminie bez względu na ilość osób. Głosowanie jest jawne.

 

§ 9

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

   1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszeniach

   2. uchwalenie zmian statutu,

   3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

   4. udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

   5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

   6. uchwalanie budżetu,

   7. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz wszelkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

   8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

   9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

   10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

   11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

   12. podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

   13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 10

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

  2.1 Prezesa i wiceprezesów wybiera Walne Zgromadzenie Członków w glosowaniu tajnym.

  2.2 Skarbnika i sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.

 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

 5. Do kompetencji Zarządu należą:

 

 1.  realizacja celów Stowarzyszenia,
 2.  wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
 3.  sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4.  sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5.  podejmowanie uchwał o nabywaniu zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6.  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7.  zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8.  przyjmowanie i skreślanie członków,
 9.  podejmowanie uchwał w bieżących sprawach Stowarzyszenia.

 

§ 11

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1) kontrolowanie działalności Zarządu,

  2) składanie wniosków z kontroli na Walne Zgromadzenie Członków,

  3) prawo wystąpienia o zwołanie Walnego Zgromadzenie Członków oraz zebrania Zarządu,

  4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

  5) składanie wniosków ze swojej działalności na Walne Zgromadzenie Członków.

 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 12

W przypadku, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

Rozdział V

Majątek i Fundusze

§ 13

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

  1) ze składek członkowskich i wpisowego,

  2) z darowizn, spadków, zapisów,

  3) z dotacji i ofiarności publicznej,

  4) ze środków różnego rodzaju

  5) z dochodu majątku,

  6) ze środków otrzymanych od sponsorów,

  7) ze środków przekazanych przez podmioty gospodarcze.

 2. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku.

 3. Dochód z działalności Stowarzyszenia w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 4. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

   

§ 14

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i składania innych oświadczeń woli, w tym zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum, w drugim terminie uchwała będzie podjęta odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.