UTW w Kętrzynie został założony w lutym 2006r. przez Kanclerz WSIiE w Olsztynie, Panią dr Teresę Czesławę Malec i Jana Banaszczyka. Pierwszym przewodniczącym UTW był Andrzej Osiecki, który zrezygnował, a na jego miejsce wybrano pana Eugeniusza Predko, na zastępcę przewodniczącego wybrano Halinę Piasecką, na sekretarza panią Marię Rutkowską, na skarbnika panią Janinę Milewicz. UTW w Kętrzynie od lutego 2006r. do lutego 2010r. działał pod patronatem organizacyjnym i finansowym WSIiE w Olsztynie. Liczba członków wynosiła wówczas ok. 60 osób. 16 lutego 2010r. odbyło się ostatnie posiedzenie wyjazdowe senatu uczelni w Kętrzynie, na którym wyróżniono 12 studentów UTW w Kętrzynie Medalem Copernicusa. Certyfikat przyznania tego medalu został podpisany przez Rektora prof. dr hab. Aleksandra Łuczaka. Medale te otrzymali m.in. Eugeniusz Predko, Maria Rutkowska, Bronisława Rutkowska, Halina Piasecka, Janina Milewicz, Halina Małachowska i Halina Krakowiak. Na tym posiedzeniu oznajmiono nam, że WSIiE w Olsztynie kończy patronat nad UTW w Kętrzynie, dlatego powinniśmy założyć stowarzyszenie. Dnia 21.10.2010r. grupa założycielska w ilości 31 osób postanowiła założyć Stowarzyszenie UTW w Kętrzynie. Na tym posiedzeniu wybrano Zarząd w składzie:

 1. prezes - Eugeniusz Predko
 2. wiceprezes – Halina Krystyna Piasecka
 3. wiceprezes – Janina Milewicz
 4. sekretarz – Halina Ewa Małachowska
 5. skarbnik – Halina Janina Krakowiak
 6. członek zarządu – Ryszard Szabelski
 7. członek zarządu – Włodzimierz Juraszus

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. przewodnicząca – Wiesława Antonina Wołoncewicz
 2. sekretarz – Halina Grochowska
 3. członek – Stefania Gudaczewska

29.11.2010r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Olsztynie.

W późniejszym okresie zarząd uległ zmianie, na miejsce Włodzimierza Juraszusa (złożył rezygnację) została wybrana Anna Alicja Pieślak, na miejsce Haliny Janiny Krakowiak (złożyła rezygnację z funkcji skarbnika), została wybrana Barbara Skolimowska, a na członka zarządu wybrano Elżbietę Danutę Olechnowicz. Zarząd w zmienionym dziewięcio osobowym składzie działał do 21.01.2014r.

Na walnym zgromadzeniu 22.01.2014r. wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

24.01.2014r. na pierwszym posiedzeniu, Zarząd ukonstytuował się następująco:

 1. prezes - Janina Milewicz
 2. wiceprezes – Wiesława Antonina Wołoncewicz
 3. wiceprezes – Ryszard Szabelski
 4. sekretarz – Halina Grochowska
 5. skarbnik – Barbara Skolimowska
 6. członek Zarządu – Elżbieta Danuta Olechnowicz
 7. członek Zarządu – Anna Alicja Pieślak

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 1. przewodnicząca – Stefania Gudaczewska
 2. sekretarz – Stanisława Jurewicz
 3. członek – Władysław Chodara

Obecnie (luty 2014r.) stowarzyszenie UTW w Kętrzynie liczy 180 członków.

Na uniwersytecie działają następujące sekcje, warsztaty i kursy:

 1. Fotograficzna licząca 8 osób, przewodniczącym jest Ryszard Szabelski, a instruktorem Izabela Katarzyna Wilkaniec-Pniewska
 2. Literacko- historyczna licząca 23 osoby, przewodniczącą jest Halina Małachowska
 3. Sportowo-rekreacyjna, przewodniczącą jest Wanda Michniewicz
  W ramach tej sekcji odbywają się następujące zajęcia:
  - gimnastyka, są dwie grupy liczące 29 i 23 osoby, nadzór organizacyjny sprawuje Elżbieta Olechnowicz. Obie grupy prowadzi instruktorka mgr Maja Tarnawska-Wawruch. Zajęcia odbywają się w „Ilonie” przy ul. Wojska Polskiego.
  - gimnastyka w wodzie, grupa liczy 24 osoby, zajęcia rozpoczęły się 13.03. 2014r. na basenie przy ul. Poznańskiej. Grupę tę prowadzi instruktor specjalista w tej dziedzinie – Cezary Wawruch. Nadzór organizacyjny sprawuje Wanda Michniewicz.
  - nordic wolking w trakcie organizacji
  - gra w bule ruszy od czerwca 2014r. przy basenie miejskim. Nadzór organizacyjny sprawuje Zuzanna Makarewicz.
 4. Turystyczno-krajoznawcza, przewodniczącą jest Alicja Pieślak
 5. Wokalno-muzyczna – Chór „Wrzos”.Zespół liczy 18 osób,założycielem i dyrygentem jest mgr Cezary Nowakowski, zajęcia odbywają się w KCK w Kętrzynie. Przewodniczącą jest Jadwiga Szynkowska.
 6. Warsztaty sprawnej komunikacji, uczestniczy w nich 13 osób, prowadzącą jest Aleksandra Ordyniec.
 7. Lektorat języka angielskiego, grupa liczy 13 osób, nauczanie prowadzi mgr Anna Kowalczyk.
 8. Kurs komputerowy odbył się na przełomie stycznia i lutego 2014r. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach po 20 osób przez pan Krzysztofa Bihunia. Kurs finansowany był przez dyrektor TWP w Olsztynie Oddział Regionalny – panią Bognę Kamińską.
 9. Kronika UTW w Kętrzynie
  kronikę prowadziły:
  od marca 2006r. do 2011r. Bronisława Rutkowska
  od 2011r. do 2012 Halina Piasecka
  od czerwca 2012 Alicja Woronowicz, Barbara Gałkowska i Irena Szatrawska

 

Planowane wycieczki, spektakle, sanatoria, wystawy i inne.

 • park wodny Tropikana w Mikołajkach 06.03.2014r. udział zadeklarowało ok. 50 osób, cena: 30.00 zł. wejście i 13 zł. transport. Promocja: od co 15 osoby zwrot 30zł. w gotówce. Odpowiedzialni to: Ryszard Szabelski i Barbara Skolimowska
 • Kaliningrad kwiecień 2014 z Biurem Podróży Trawel-Mazury, szczegóły opracowuje Alicja Pieślak
 • wystawa fotograficzna w KCK 09.05.2014 , odpowiedzialny Ryszard Szabelski
 • Pieniężno – Frombork 23.05.2014
 • rejs statkiem po jeziorach mazurskich
 • planetarium w Olsztynie październik 2014 odpowiedzialny Andrzej Bielecki
 • Opinogóra (k. Krasiczyna) październik organizuje Halina Małachowska i Sekcja literacko-historyczna
 • Filharmonia w Olsztynie 08.03.2014 organizuje Alicja Pieślak
 • Opera Podlaska w Białymstoku 06.06.2014 „La Traviata” – opera Giuseppe Verdiego, organizuje Alicja Pieślak
 • sanatorium w Kołobrzegu „Poznanianka” 04-17.05.2014 cena 1105zł., odpowiedzialna Krystyna Matuszczak
 • sanatorium Ustronie
 • sanatorium Krynica Morska
 • zakończenie roku akademickiego 12.06.2014.(czwartek) lokal „Finezja” w Kętrzynie